Dangle Earrings

Diamond Dangle Earrings SGE339 (Earrings)
$750
1.00 CZ
26 RB = 0.180 TW
Diamond Dangle Earrings SGE339-306E (Earrings)
$2,800
0.26 CTW
36 RB = 0.360 TW
Diamond Dangle Earrings SGE339-360E (Earrings)
$900
0.28 CZ
18 RB = 0.090 TW
Diamond Dangle Earrings SGE343 (Earrings)
 
80 RB & MQ = 4.200 TW
Diamond Dangle Earrings SGE350 (Earrings)
$2,100
0.08 CTW
 
Diamond Dangle Earrings SGE351 (Earrings)
$1,600
0.60 CZ
 
Diamond Dangle Earrings SGE353 (Earrings)
$2,100
0.18 CZ
20 RB = 0.600 TW
Diamond Dangle Earrings SGE355 (Earrings)
$1,050
0.50 CZ
74 RB = 0.300 TW
Diamond Dangle Earrings SGE355 (Earrings)
$1,050
0.07 CZ
74 RB = 0.370 TW
Diamond Dangle Earrings SGE363 (Earrings)
$2,100
0.50 CZ
136 RB = 0.670 TW
Diamond Dangle Earrings SGE364 (Earrings)
$950
0.30 CZ
54 RB = 0.270 TW
Diamond Dangle Earrings sge365 (Earrings)
$1,200
0.34 CZ
88 RB = 0.360 TW
Diamond Dangle Earrings SGE366 (Earrings)
$1,800
0.30 CZ
94 RB = 0.470 TW
Diamond Dangle Earrings SGE367 (Earrings)
$1,200
0.80 CZ
 
Diamond Dangle Earrings SGE370-328E (Earrings)
$950
0.38 CZ
24 RB = 0.200 TW
Diamond Dangle Earrings SGE371-328E (Earrings)
$2,800
0.40 CZ
54 RB = 0.850 TW
Diamond Dangle Earrings SGE372 (Earrings)
$14,500
1.80 CZ
 
Diamond Dangle Earrings SGE380 (Earrings)
$900
0.50 CZ
6 RB = 0.180 TW
Diamond Dangle Earrings SGE387 (Earrings)
$550
0.06 CTW
 
Diamond Dangle Earrings SGE396 (Earrings)
$1,250
0.58 CZ
6 RB = 0.280 TW